Guldsmedshyttans församling tillhör sedan 2016 Linde bergslags församling. Guldsmedshyttans församling som bär på en historia som sträcker sig över hela 120 år, har nu alltså upphört för att övergå i en ny utformning. I Bergslagen kontrakt som är en del av Västerås stift, ingår förutom Linde bergslags församling även sju andra församlingar. Linde bergslags församling omfattar orterna Lindesberg, Ramsberg, Guldsmedshyttan, Stråssa, Storå, Gusselby och Vedevåg. I församlingen finns även en svenskfinsk verksamhet med gudstjänster på finska. Församlingen har redan genomgått en tidigare sammanslagning, nämligen då Lindesbergs och Ramsbergs församlingar slogs ihop. Församlingarna kan om de önskar bilda pastorat där de olika arbetsuppgifterna som ansvar för exempelvis ekonomi, personal, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet, kan fördelas dem emellan.

Andakt i Guldsmedshyttans församling

Guldsmedshyttans församling – kyrka och pastorat

Guldsmedhyttans kyrka ligger naturskönt vid sjön Råsvalen uppe på en höjd med milsvid utsikt över det böljande landskapet. Under slutet av 1800-talet, när järnhanteringen i trakten blomstrade och gruvdriften stod på sin topp, började befolkningsantalet plötsligt skjuta i höjden i Guldsmedshyttans församling. Verksamheterna vid Stripa gruva och Guldsmedshyttans bruk utökades och behovet av en egen kyrka började diskuteras. Man ville även ha en lösning på de logistiska utmaningar som det långa avståndet till Lindesbergs kyrka som samhället då hörde till medförde.

Flera decennier av planering och förberedelser inom Guldsmedshyttans församling föregick kyrkobygget och den uppfördes 1892-1895 då den äntligen stod klar för den nya församlingen. Stockholmsarkitekten Ludvig Petersson, som även har ritat nuvarande Rudbecksskolan i Örebro och tre andra kyrkor i Sverige, fann inspiration i medeltidens gotiska byggnadsstil. Delar av inredningen i nygotisk stil hade en för Örebro län vid denna tid ovanlig utformning. Kyrkan placerades med koret i söder i stället för i öster som brukligt var eftersom markförhållandena inte tillät annat. Guldsmedshyttans församling bröt sig 1896 ut ur Lindesbergs landsförsamling men det kom att dröja ända till 1917 innan Guldsmedshyttan blev ett eget pastorat.

Färre och större församlingar

Efter det förra sekelskiftet och en bit in på 1900-talet började gruvdriften sakta avta. Många svenskar drabbades av arbetslöshet och svår fattigdom. Tusentals människor boende i Guldsmedshyttans församling emigrerade under de första decennierna till Amerika. Den en gång växande befolkningen som behövde en egen församling har nu återigen blivit mindre. Kyrkan måste följa med i samhällets utveckling och att församlingar ökar och minskar, slås ihop och delas upp, är en naturlig del av detta. Församlingen är för liten för att kunna klara kommande åtaganden och investeringar.

Guldsmedshyttans församling har alltid varit en mycket aktiv församling. Kyrkan följer människan genom livets riter; dop och konfirmation, vigsel och begravning. Årstidsbundna gudstjänster såsom julotta, midnattsmässa och nyårsbön sammanflätas med familjegudstjänster och många uppskattar även morgonmässorna. Den populära julvandringen i Guldsmedshyttans församling samlar alltid många deltagare. Flera loppisar arrangeras under året till förmån för behövande i olika länder men även för den svenska verksamheten. Kyrkans syförening, bibelstudier, flera körer som dessutom ofta samverkar i olika evenemang, aktiviteterna är många och varierande i den breda verksamheten. För den som gärna vill delta i församlingens sociala arbete finns möjlighet att göra så i diakoniverksamheten.

En dynamisk utveckling för framtiden

I Guldsmedshyttans församling har människor alltid kunnat finna en andlig fristad som har funnits i nära samverkan med praktisk verksamhet. Det kan handla om att bistå utsatta människor men också om att ha verksamhetsgrupper för alla åldrar, framför allt sådana där man kan nå ut till ungdomar. Guldsmedshyttan vill både värna om fina traditioner såsom cafégudstjänster och gospelkonserter men även genom nya grepp öppna upp för den tid som kommer. Allt fler ungdomar hamnar redan tidigt i utanförskap men genom arrangemang som exempelvis konfirmationsläger erbjuds en meningsfull fritid. Pilgrimsvandringar mellan församlingskyrkor i Bergslagen eller friluftsgudstjänster har blivit ett omtyckt sätt att känna närvaro i naturen.

Guldsmedshyttans församling engagerar sig på många sätt i dagens samhälle, bland annat genom kultur och samhällskonst. Västerås stift öppnade 2016 för fjärde året i rad sina portar för kulturprojektet Sjätte sinnet, där sju utvalda kyrkor i Bergslagen, bland dem Guldsmedshyttans kyrka, ingår. Efter vernissage på våren håller sedan utställningen öppet varje dag under hela sommaren. Det finns ett stort intresse för evenemanget och kyrkan bidrar bland annat på detta sätt till bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Svenska kyrkan förvaltar de flesta kyrkor i Sverige, och är tätt sammanflätad med ett levande kulturarv vars rötter finns tusentals år tillbaka i tiden.

En församling i tiden

Guldsmedshyttans församling är en modern och framåtblickande församling sprungen ur de generationer som för länge sedan bröt ny mark i Bergslagens djupa skogar. Församling fortsätter nu sitt oförtrutna arbete i en ny kontext för de människor som bor här och fortsätter att vara en levande församling. Flyktingsituationen har skapat nya behov av stöd i andra former, exempelvis erbjuds eritreansk gudstjänst, men även den uppsökande sociala verksamheten kommer att utökas. Det är lätt att glömma andligheten i den stressiga vardagsmiljö som människor lever i idag. Där kan meditationsgudstjänster hjälpa människor att komma till ro och åter finna sin andlighet. Behovet av medmänsklighet och samvaro utanför gängse grupperingar har aldrig varit större och här har kyrkan en stor uppgift att fylla.