En religion är ett system av trosföreställningar som många människor delar och som på något sätt berör det vi ibland kallar för det övernaturliga. Tron på en form av existens efter döden är kännetecknade för en religion. Religioner brukar i regel beröra livsfilosofiska frågeställningar och ger sina anhängare en idé om vad de bör försöka uppnå för att räknas som bra människor. I Sverige finns många religioner representerade men svenskar har på senare tid ofta kallats för världens mest sekulariserade folk. I den här texten ska vi gå igenom några av de saker som gör oss svenskar speciella, inom religionens område.

Religion och sekularisering

Sverige beskrivs ofta som ett av världens minst religiösa länder. Det är inte särskilt många svenska medborgare som betraktar sin religion som ett moraliskt rättesnöre som betyder mer än vad våra lagar säger. Vi går heller inte särskilt ofta i kyrkan jämfört med vad man gör i andra länder. Det finns många anledningar till varför Sverige är så sekulariserat. Sekularisering betyder att kyrkan inte har inflytande över politiken och att den inte heller spelar en viktig roll i människors medvetande. Vanligen finns det ett samband mellan sekularisering och utbildningsnivå men det handlar också om att kristendomsundervisningen i Sverige ersatts med religionskunskap.

Bara var femte svensk svarar ja på frågan om de tror på gud men varannan svensk har en tro på någon form av högre makt. Den senare siffran är hög jämfört med hur det ser ut i andra länder i väst. Religionen i Sverige är alltså mer privat och mindre organiserad än i andra länder. Svenskar definierar sig i allt mindre utsträckning som kristna men i allt högre grad som andliga. Vad andlig innebär kan variera stort från person till person. Det kan bero på att vi gärna vill definiera oss som förnuftiga och rationella i Sverige, eftersom religion i samhällsdebatten förknippas med övertro på föråldrade myter och med terrorism.

Religionens roll i olika tider

Religion i Sverige är ofta något privat

Så sent som för hundra år sedan var religion fortfarande en viktig kraft i samhället. Det var mer betoning på kristendomsundervisning i skolan och den svenska stadskyrkan förespråkade en mer traditionell protestantism än den moderna version av kristendomen som Svenska kyrkan står bakom idag. En hel del av by och samhällslivet hade kyrkan som bas och husförhör var en institution i samhället som gav makt åt prästerna. Ännu längre tillbaka i historien var asatron ett samhällsfundament. Det finns människor som kallar sig asatroende idag men egentligen vet vi för lite om hur asatron praktiserades för att säkert kunna säga att det är samma lära och ritualer idag som då.

Om man är intresserad av religioner i Sverige idag finns det ett stort utbud av församlingar och grupper att hämta kunskap från. Alla stora riktningar inom de stora religionerna har representanter i vårt land. Man kan bli till exempel Zen-munk och gå i kloster utan att behöv lämna landet, och även fördjupa sig inom sufism eller någon yogatradition med rötterna i hinduismen. Tack vare religionsfriheten är vi fria att praktisera vilken religion som helst. I och med den förhållandevis stora invandringen från muslimska länder har islam blivit en vanlig religion i Sverige. Valfrihet är alltså något av et kännetecken för det religiösa klimatet idag. Många skulle ändå säga att vi lever i en andefattig tid, kanske är det en effekt av sekulariseringen och av att ateismen blivit något av en norm i stora samhällsgrupper.

Sverige är avvikande

Religion har i Sverige förlorat mark till förmån för en slags trevande och privat andlighet. Många tar avstånd från organiserad religion men ägnar sig gärna åt mysticism och övningar som yoga och meditation, som har en stark koppling till buddhism och hinduism. Man vill bestämma själv vad man ska tro på och vad förslags ritualer man vill praktisera. Svenska statskyrkans vilja att förändra sig och dess strävan mot att vara i takt med tiden har förmodligen bidragit till utvecklingen. För bara några decennier sedan var Sverige mer likt alla andra länder i västvärlden i detta avseende och lite längre tillbaka i tiden var kyrkornas mässor och sociala aktiviteter välbesökta i hela landet.